info@mirokids.se
+46 8 32 30 60

mirokids_purple_all

FÖRÄLDRASAMVERKAN

För att utveckla samarbetet och dialogen med föräldrar arbetar vi på olika sätt och genom olika kanaler:

Kommunikation
Vi kommer aktivt använda oss av olika former för information och samverkan bland annat genom olika tekniska verktyg, hemsida, e-post, digitala skärmar i hallen. Allt för att föräldrarna ska kunna få löpande information och god insyn i vår verksamhet och vårt arbetssätt, rutiner, aktiviteter, och genom skriftlig information av den dagliga verksamheten i vecko- och informationsbrev från avdelningen.

Aktiv föräldrainskolning
Vi vill ge varje barn ett varmt mottagande och tillsammans med sina föräldrar få en god introduktion till förskolan genom en aktiv föräldrainskolning under hela inskolningsperioden där de deltar i de rutiner och aktiviteter som sker under dagen för att få en god insyn i vår verksam och vårt arbetssätt samt lära känna personalen.

Vårdnadshavarna erbjuds även ett inskolningssamtal efter inskolningen där man diskuterar hur inskolningen har gått och vart barnet står i sitt lärande. Samt avslutningssamtal inför övergången till förskoleklass, skola och fritidshem.

Det dagliga mötet
Vi har en öppen nära och daglig dialog med föräldrar vid lämning och hämtning där vi bemöter alla familjer med samma engagemang, lyhördhet, intresse och glädje. Vi för kontinuerliga samtal om barnets trivsel, utveckling och lärande samt ger en insyn om hur barnets dag har varit.

Utvecklingssamtal
Vi erbjuder alla vårdnadshavare minst två utvecklingssamtal per år inom ramen för de nationella målen. Med portfolion, barnintervjuer, observationer, pedagogisk dokumentation och föräldrarnas egna funderingar som grund samtalar pedagog och föräldrar kring barnen trivsel, utveckling och lärande och om verksamheten där barnet inte jämförs med någon annan än sig själv.

Samråd och forum
Vi har olika typer av samråd och forum för att vårdnadshavarna ska ha möjlighet att behandla frågor som berör barn och vårdnadshavare som är viktiga för verksamheten. Där finns det också möjlighet att framföra förslag och synpunkter i olika frågor. Men också att ge information i kommande frågor som kan komma att påverka barnen som är av intresse för vårdnadshavarna. De har då möjlighet att påverka beslut och möjlighet till inflytande. Det innebär att förskolechef och personal aktivt ska informera barn och vårdnadshavare i god tid om det sker några förändringar och lyssna på deras åsikter.

Föräldrar och informationsmöten
Vi erbjuder alla föräldrar minst två föräldramöten per år. Föräldramötet är ett informationsmöte där alla föräldrar deltar och har möjlighet att framföra frågor, förslag och synpunkter. Vi berättar om vår verksamhet, hur och vad vi ska arbeta med under terminen t.ex. teman, utflykter, möten och andra händelser. Där kan även olika frågor tas upp och diskuteras innan beslut fattas.

Föräldraråd
Föräldrarådet träffas varannan månad och består av föräldrarepresentanter, förskolechef och personal. Föräldrarådet diskuterar och utbyter åsikter för att utveckla verksamheten.

Genom ett tätt samarbete med föräldrarådet, behandlas frågor som är viktiga för verksamheten och som kan ha betydelse för barnen och vårdnadshavarna samt ge barn och föräldrar tillfälle att komma med synpunkter innan beslut fattas.

Sociala aktiviteter
Vi skapar förutsättningar för inflytande, delaktighet och samverkan mellan hem och förskola genom att bjuda in till olika aktiviteter så som t.ex. vårfest, sommarfest, höstfest, julfest/lucia, vernissage, öppet hus, föräldrar fika mm.

Enkäter och intervjuer
Föräldrar intervjuas i samband med höstens utvecklingssamtal och detta utvärderas sedan under vårterminens utvecklingssamtal. En gång per termin eller vid behov gör vi en omfattande enkätundersökning om kvalitet och trivsel, utveckling och lärande som vi använder i vårt systematiska kvalitetsarbete och vid utvecklingssamtalen.

Synpunkter och klagomål
Vi är lyhörda för föräldrars synpunkter och behov, både positiva och negativa, och har tydliga rutiner och policy för att hantera synpunkter och klagomål. Informationen finns på hemsidan och informeras vid föräldramöten och nya inskolningar. Förskolechef tar i första hand om eventuella klagomål och åtgärdar dem.