info@mirokids.se
+46 8 32 30 60

mirokids_purple_all

VÅRA STYRDOKUMENT

Styrdokument
Sedan 1 augusti 1998 finns en läroplan för förskolan, Lpfö 98. En läroplan är en förordning som utfärdas av regeringen och som ska följas. I läroplanen beskrivs verksamheternas värdegrund och uppdrag samt mål och riktlinjer för arbetet. Den 1 juli 2011 började förändringarna i den reviderade versionen av förskolans läroplan att gälla – “Lpfö 98/2010”. Utöver läroplanen och andra styrdokument, har vi egna policy- och styrdokument och rutiner/arbetsplaner som vidgar och konkretiserar vårt arbetssätt.

Styrdokument som ligger till grund för vår verksamhet:

– Skollagen (2010:800)

– Skolverkets Allmänna råd

– Förskolans Läroplan Lpfö 98/2010.

– Barnkonventionen; Förenta nationernas konvention om barnets rättigheter.

– Diskrimineringslagen (2008:800)

– Språklagen (2010:800)

– Stockholms Stads förskoleplan/program

– Kvalitetsindikatorn för förskolans verksamhet, Stockholm stad.

– Miro Kids förskolas verksamhetsplaner och övriga lokala styrdokument.

Övriga viktiga dokument som vi använder:

– Arbetsmiljöverket – arbetsmiljöfrågor

– Diskrimineringsombudsmannens webbverktyg för Likabehandlingsplan och Plan mot diskriminering och kränkande behandling.

– Socialstyrelsens riktlinjer för miljö- och hälsoarbete för förskolor.

Aktuellt