info@mirokids.se
+46 8 32 30 60

mirokids_purple_all

VÅR VISION & VÄRDEGRUND

Vision
Vi utbildar barn för framtiden med en obeveklig tro på barns förmågor, ett kompromisslöst fokus på barns bästa och lusten att lära

Vår vision tillsammans med våra ledord utgör grunden för våra gemensamma värderingar och vårt förhållningssätt gentemot barn och föräldrar liksom mellan oss kollegor. Förskolan vilar på en demokratisk grund, alla människors lika värde, jämställdhet och solidaritet. Detta genomsyrar vår verksamhet.  Alla som arbetar på Miro Kids förskola har ansvar för att verksamheten överensstämmer med de grundläggande demokratiska värderingarna, skollagen och läroplanens värdegrund.

Våra värderingar:
Alla spelar roll – Alla har talang – Alla vill ta ansvar –
Nyfikenhet finns hos alla – Lust skapar motivation

Våra fem ledord
Kamratskap, Talang, Ansvar, Nyfikenhet och Lustfyllt lärande vilka genomsyrar allt arbete på vår förskola. Vår vision och våra ledord utgör grunden för våra gemensamma värderingar och de värden vårt samhälle vilar på genom vårt förhållningssätt gentemot barn och föräldrar liksom mellan oss kollegor.  Vårt arbete utgår från respekt för varje barn som en unik människa med ett eget värde. Vi ser barn som kompetenta, tänkande individer som vi vuxna ska vara en förebild för, genom vårt förhållningssätt.

Kamratskap – ”Alla spelar roll”
Alla människor är viktiga. Vi ser olikheter som en tillgång och vi vill förmedla detta till barnen genom vårt förhållningssätt och god kamratskap. Vårt mål är att barnen ska utveckla sina förmågor till omsorg, lyhördhet, tolerans, respekt och inkludering.  Vi vill också att barnen ska utveckla en empatisk förmåga och lära sig ta hänsyn till varandra, att lyssna på varandra och respektera olikheter när det gäller tänkande, förmågor och sätt att leva. Alla ska se individens unika värde och betydelse för samhället oavsett kön, etnisk tillhörighet, trosuppfattning, funktion, sexuell läggning eller ålder.

Talang – ”Alla har talang”
Vi uppmuntrar varje barns förmåga att dra nytta av sin talang utifrån sin förmåga. Vår uppgift är att utmana och utveckla varje barns tilltro till sin egen förmåga och ge alla barn det stöd och stimulans de behöver för att utvecklas så långt som möjligt. Tillsammans med barnen, ska vi hitta deras unika förmåga till kreativitet, motivation, innovation, mod, öppenhet, självförtroende, självkänsla och tillit.

Ansvar – ”Alla vill ta ansvar”
Ansvar gör oss gott. Vi vill bidra till att successivt utveckla varje barns ansvarsförmåga, både i förhållande till att forma demokratiska värderingar och i förhållande till att vara delaktiga och ha medinflytande i frågor som rör deras eget liv.

Nyfikenhet – ”Nyfikenhet finns hos alla”
Nyfikenhet, vår vilja att utforska omvärlden och veta mer, präglar även det lilla barnet och bidrar till vår utveckling. Vi vill ta vara på barnets nyfikenhet, förvalta och förädla den. Vi vill ge alla barn möjlighet att prova på och uppmuntra olika slags lekar och aktiviteter för att fördjupa sig i sina egna intressen.

Lustfyllt lärande – ”Lust skapar motivation”
Motivation är motorn till allt lärande. Vi vill därför bidra till att positivt förstärka och motivera barnet och erbjuda en lustfylld lärmiljö och inflytande som utgår ifrån barnets egna tankar och frågor.

Aktuellt